Председателски екип


Председателския съвет се състои от председателя, секретаря и заместник-председателите на Студентски съвет

Председателския екип заседава всяка седмица.

Председателския съвет:

1.Непосредствено ръководи дейността на СС

2.Планира приоритети, цели, задачи и формулира подходящи промени на дейността на СС

3.Разглежда и одобрява проекти, които се финансират от бюджета на СС, и следи за тяхното изпълнение

4.Има право да издига кандидатури за представители на СС в други органи

5.Решава въпроси относно управлението на СС извън изключителната компетентност на ОС и СИС

6.Изпълнява други функции, възложени му с решение на ОС или СИС

Нашия екип